เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วม อบรมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ”การใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิจัยทางการศึกษา” จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความคิดเห็น