17 เมษายน  2564 นำทีมนักศึกษายุวชนอาสา ลงพื้นที่ถ่ายภาพทางอากาศ ที่บ้านหนองรักษ์ บ้านหนองปุ่น ตำบลสองชั้น และที่บ้านกระโดน ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นข้อมูลในการผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนในรูปแบบของการเล่าเรื่อง  (story telling ) #(กิจกรรมในโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564)

 

 

ความคิดเห็น