วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 13.00-14.00 น. ประชุมอาจารย์กรรมการหลักสูตร ID10 ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

(ผ่านระบบออนไลน์) เพื่อวางแผนการตรวจสอบและกำกับติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างงาน

ความคิดเห็น