วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. นำทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบสองเดือนให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงตัวแทนฝ่ายปกครองในพื้นที่ ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านไทรโยง

 

ความคิดเห็น