การกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยตัวแทนนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2564

ความคิดเห็น