ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงสร้างทักษะปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนนางรอง ระดับ มัธยมศึกษา โดยในหัวข้อ

พหุนามและการแยกตัวประกอบ วิทยากรโดย ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์, ผศ.เฉลิมวุฒิ คำเมือง, อ.สมภพ กาญจนะ และ อ.วิชญาพร จันทะนันท์

 

ความคิดเห็น