3 เมษายน 2564 นำทีมนักศึกษายุวชนอาสา ลงพื้นที่ถอดบทเรียนและทบทวนบทวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนในรูปแบบของการเล่าเรื่อง  (story telling ) ร่วมกับกลุ่มปลูกฝรั่งกิมจูบ้านหนองปุ่น และกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง บ้านหนองครอบ  ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

#(กิจกรรมในโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564)

 

ความคิดเห็น