วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการจริยธรรม และกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15

 

ความคิดเห็น