ประชุมทบทวน วิเคราะห์ แก้ไขข้อบกพร่อง การจัดการพลังงาน ประจำปี 2564

ครั้งที่ 1 /2564 วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องโถงข้างห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื้อหาการประชุม มีดังนี้

งานอนุรักษ์พลังงานได้จัดโครงการฝึกทักษะนักศึกษาด้านปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 3 จำนวน 48 คน เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะ ระยะเวลาการฝึก เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2564

งานอนุรักษ์พลังงานได้ดำเนินการเปลี่ยนและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจำอาคารใหม่ ดังนี้

 • อาคารบรรณราชณครินทร์ ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า CT 500/5 วันที่เริ่มใชงาน 08/02/2564
 • อาคารหอพักอินทนิล 2 ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า CT 500/5 วันที่เริ่มใชงาน 09/02/2564
 • อาคารหอพักเขากระโดง ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า CT 200/5 วันที่เริ่มใชงาน 10/02/2564
 • อาคารหอพักเขาอังคาร ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า CT 200/5 วันที่เริ่มใชงาน 10/02/2564
 • อาคารโรงเรียนสาธิต (อาคาร 2 ชั้น) ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า CT 500/5 วันที่เริ่มใชงาน 11/02/2564
 • การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยทางหน่วยงานได้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์เสนอราคาและเข้ามาตรวจวัดโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีระยะเวลาสัญญา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเข้าดำเนินการวันแรกในวันที่ 19 เมษายน 2564
 •  รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2564
 • รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปรียบเทียบปี 2562      กับ ปี 2563
 • รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อพื้นที่ของแต่ละอาคารเปรียบเทียบปี 2562 กับปี 2563
 • รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลางเปรียบเทียบปี 2562 กับปี 2563
 • สรุปผลการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2563
 • แผนการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2564
 • ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีเครื่องปรับอากาศทั้งหมด 1,421 เครื่อง เป็นเครื่องที่มีหมายเลขครุภัณฑ์     1,343 เครื่อง และไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ 78 เครื่อง
 • ทบทวน วิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563
 • เกณฑ์ประกวดอาคารและแม่บ้านประจำอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปี 2564

ความคิดเห็น