ร่วมทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอนของสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ในปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 30 มีนาคม 2564

   

ความคิดเห็น