วันที่ 29-31 มีนาคม 2564 เข้าร่วมประชุมศึกษารูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อจัดทำแผน แนวนโยบายและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับ อ.ณรงค์เดช ยังสุขเกษม และนักศึกษาทีมวิจัยเรื่องการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์เพื่อจัดทำข้อมูลอุทกธรณีวิทยาพื่นที่ประสบภัยแล้ง จ.บุรีรัมย์ และเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้พัฒนาแนวคิดเข้าประกวดแข่งขัน

รายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 (29มีค64)

วันที่ 2 (30 มีนาคม 2564)

ฝึกการใช้แนวคิด design thinking เพื่อจัดการกับประเด็นที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 3 (31 มีนาคม 2564)

ได้รับเกียรติจากองคมนตรี พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ เยี่ยมเยือนและให้โอวาท

 

 

ความคิดเห็น