วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 น. ประชุมร่วมกับทีมวิจัยเรื่องการจัดทำสารสนเทศน้ำใต้ดินเพื้อแก้ปัญหาภัยแล้งใน จ.บุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น