โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม Geogebra สำหรับนักเรียนห้องพิเศษ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น