26 มีนาคม 2564 นำทีมนักศึกษายุวชนอาสา ลงพื้นที่ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อเป็นข้อมูลภาพในการผลิตคลิปวีดิทัศน์ในรูปแบบของการเล่าเรื่อง  (story telling)กลุ่มสัมมาชีพ ชุมชนเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านหนองรักษ์ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง

 #(กิจกรรมในโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) แบบมี ส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564)

ความคิดเห็น