วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Husoc Cyber : มนุษยสังคมสู่การออกแบบหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ในสไตล์ Thaimooc จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

ความคิดเห็น