เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “HUSOC Cyber: มนุษยสังคมสู่การออกแบบหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ในสไตล์ THAI MOOC” ประเด็นทฤษฎีสู่ Practice: วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 เวลา 08.30- 16.30 น.

ความคิดเห็น