เมื่อวันที่ 25 มีนาคม  2564 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Husoc Cyber : มนุษยสังคมสู่การออกแบบหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ในสไตล์ Thaimooc  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น