วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “ทุนวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” โดย ศ.ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ คณะทำงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐษน (สกสว.)

ความคิดเห็น