วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-10.20 น. ประสานงานส่งตัวแทนตำบลเข้าร่วมประชุมแอดมินหลักสูตร (นายศิริชัย บุญธง) โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อจัดการข้อมูลจากแบบฟอร์มที่จัดเก็บมาจากระบบออนไลน์

ความคิดเห็น