วันที่ 23 มีนาคม 2564 ร่วมกิจกรรมเครือข่ายเกษตรไทยบ้านสัญจร ณ ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ วันที่ 2 ซึ่งได้รับเกียรติจากพ่อคำเดื่อง ภาษีเป็นวิทยากร และผู้ร่วมกิจกรรมสัญจร โดยได้ศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์ต่าง ๆ ตามลำดับ ดังนี้

เวลา 9.00 – 10.30 น. ศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนาที่ดิน 3 ของพ่อสุพรรณ อำเภอโนนดินแดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยได้รับฟังการบรรยายแนวคิดการเกษตรแบบพึ่งตนเอง ของพ่อสุพรรณ และพ่อคำเดื่อง รวมถึงได้ศึกษาดูงานพื้นที่การเพาะพันธุ์เกษตรและจัดจำหน่าย

เวลา 10.30 – 12.00 น. ศึกษาดูงานศูนย์เกษตรครบวงจร ณ บ้านกองพระทราย โดยผู้ใหญ่ชิงชัย ซึ่งได้รับฟังการบรรยายสภาพการดำเนินงานของกลุ่มและแนวคิดจากพ่อคำเดื่อง ภาษี

เวลา 13.00-14.00 น. ประชุมร่วมกับเครือข่ายผู้เกษียณและตัวแทนกลุ่มโคกหนองนาในพื้นที่ อ.กระสัง ณ ห้องประชุมศูนย์อุดมศึกษาปะคำ

เวลา 14.00-16.00 น. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและฟังบรรยายแนวคิดการดำเนินงานจัดการพื้นที่เกษตรแบบผสมผสาน บ้านโฮมฮัก คนรักษ์แฝก เกษตรสร้างภาพ ของคุณแดนนภา ตัวแทนเครือข่ายคนรักษ์แฝก ซึ่งได้จัดการพื้นที่เกษตรแบบผสมผสาน โดยมีการปลูกแฝกเพื่อประคองพืชต่างๆ ในพื้นที่

เวลา 17.30-18.15 น. ศึกษาดูงานพื้นที่สวนเกษตรแบบยั่งยืน บ้านพ่อคำเดื่อง ภาษี โดยได้รับฟังแนวคิดการออกแบบและแนวทางการจัดการเกษตรแบบยั่งยืน โดยต้องมีความอุดมสมบูรณ์ จึงจะมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

 

 

ความคิดเห็น