วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ประชุมวางแผนและติดตามงานผู้รับจ้างงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ทีมงานผู้ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งตรวจสอบและรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อนำส่งมหาวิทยาลัย

 

ความคิดเห็น