ผู้วิจัย

รุ่งเรือง งาหอม1* มัณฑนา นมัสสิลา2 และสุภาวดี บุญชู3

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตสบู่ดินและหินภูเขาไฟร่วมกับสารสกัดดอกดาวเรือง ดำเนินการตรวจสอบยาฆ่าแมลงที่ตกค้างในดอกดาวเรืองด้วยชุดทดสอบ (MJPK) และผลิตสบู่ 6 ชุดการทดลอง ได้แก่ สบู่น้ำมันธรรมชาติ สบู่ดาวเรือง สบู่ดินภูเขาไฟ สบู่หินภูเขาไฟ สบู่ดาวเรืองและดินภูเขาไฟ สบู่ดาวเรืองและหินภูเขาไฟ โดยใช้น้ำมันมะพร้าว (ร้อยละ 41) น้ำมันรำข้าว (ร้อยละ 27) น้ำ (ร้อยละ 20) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (ร้อยละ 11) ดินภูเขาไฟ (ร้อยละ 1) หินภูเขาไฟ (ร้อยละ 1) สารสกัดดอกดาวเรือง (ร้อยละ 1) ผลการศึกษาพบว่า ดอกดาวเรืองไม่พบสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลง ผลิตภัณฑ์สบู่ไม่พบสารปรอท ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา และแคนดิดา อัลบิแคนส์ค่ากรดด่างระหว่าง 9.29–9.53  ความคงทนของฟอง 63.33–75.00 มิลลิลิตร การสึกกร่อนร้อยละ 11.25–15.09  มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานชุมชน มผช. 94/2552 การศึกษาสรุปได้ว่า ดอกดาวเรืองไม่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลงและสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปเป็นสบู่เร่วมกับดินและหินภูเขาไฟ

 

อ่านฉบับเต็ม  ผลิตภัณฑ์สบู่ดาวเรือง ดินภูเขาไฟและหินภูเขาไฟ

ความคิดเห็น