Reading is the road to knowledge.

ผู้วิจัย

Surachai Piyanukool

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาผลของการอ่านโดยการวิเคราะห์ประโยคของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2) เปรียบเทียบผลของการอ่านระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียนการอ่านโดยการวิเคราะห์ประโยคของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชา การอ่านและการตีความ จำนวน 1 หมู่เรียน นักศึกษา 28 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย รูปแบบของการวิจัยเป็นการทดลองกลุ่มเดี่ยว มีการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทอ่านจำนวน 11 เรื่อง แผนการสอนจำนวน 11 แผน และแบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียนชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (X ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่า t-test Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ประโยคทำให้นักศึกษามีคะแนนการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และคะแนนการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 คำสำคํญ ผลของการอ่าน การอ่าน การวิเคราะห์ประโยค นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ไฟล์แนบ

pdf บทความผลการอ่านโดยการวิเคราะห์ประโยคของดร.สุรชัย

ขนาดไฟล์ 550 KB | จำนวนดาวน์โหลด 457 ครั้ง

ความคิดเห็น