22 มีนาคม 2564 ประชุมทีมนักศึกษายุวชนอาสา เพื่อทบทวนบทวีดิทัศน์ฯ และวางแผนการถ่ายทำ ในโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564)

ความคิดเห็น