ผู้วิจัย

รุ่งเรือง งาหอม และ ทิพวัลย์ แสนคำ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณ องค์ประกอบ และแนวทางการจัดการขยะชุมชนหนองขาย่าง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการสำรวจขยะจากกลุ่มตัวอย่าง 22 ครัวเรือน (ร้อยละ 10 ของประชากร 213 ครัวเรือน) และ 36 ร้านค้าในตลาดชุมชน (ร้อยละ 100) และศึกษาการจัดการขยะโดยสัมภาษณ์เชิงลึกและอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่า อัตราการเกิดขยะครัวเรือนเฉลี่ย 0.62 กิโลกรัมต่อวัน องค์ประกอบขยะมากที่สุด ได้แก่ ขยะอินทรีย์ (ร้อยละ 38.71) รองลงมา ได้แก่ ขยะอันตราย (ร้อยละ 22.58) ขยะรีไซเคิล (ร้อยละ 20.97) และขยะทั่วไป (ร้อยละ 17.74) ตามลำดับ และอัตราการเกิดขยะในตลาดเฉลี่ย 5.63 กิโลกรัมต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นขยะทั่วไป (ร้อยละ 38.54) รองลงมาได้แก่ ขยะอินทรีย์ (ร้อยละ 32.50) และ ขยะรีไซเคิล (ร้อยละ 28.95) ตามลำดับ ชุมชนจัดการขยะโดยคัดแยกขยะในครัวเรือน ตั้งศูนย์เรียนรู้ขยะอันตรายและขยะอินทรีย์ ธนาคารขยะสะสมบุญ ประเพณีจนองจองได กลุ่มกระเป๋าจากขยะรีไซเคิล และเครือข่ายคณะกรรมการหมู่บ้านน้อยพิทักสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินการจัดการขยะอย่างเข้มทำให้ชุมชนหนองขาย่างได้รับรางวัลโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน (สะอาดบุรี) และรับรางวัล popular vote ประจำปี 2561

อ่านฉบับเต็ม การจัดการขยะชุมชนหนองขาย่าง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น