โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ‘’How to พาเด็กไทยยุคใหม่ เอาชนะ AI ด้วย Soft Skill’’

📅
 วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564
⏰ เวลา : 8.45 – 12.00 น.
📌 สถานที่ : สัมมนาออนไลน์ผ่าน Google Meet
✏️ จัดโดย นิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ (ภาคต้น) รุ่น 23

📋 Link ลงทะเบียน : https://forms.gle/vbBCogZ2NRcrd2Rg8
📋 Link เข้าร่วมสัมมนา : https://meet.google.com/qwk-rbim-jfp

ความคิดเห็น