วันที่ 17 มีนาคม 2564 ให้คำแนะนำและดูแลนักศึกษาในการลงพื้นที่ถ่ายทำคลิปข่าวประชาสัมพันธ์  โครงการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น