กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมขยายผลวิศวกรสังคมระดับมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7-9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร(Rajabhat Complex) มีสมาชิกองค์การบริหารนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา ประธานสโมสรคณะ กรรมการบริหารหอพักนักศึกษา และนักศึกษาตัวแทนจากทั้ง 7 คณะ เข้าร่วมโครงการการอบรมเป็นจำนวนกว่า 120 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการวิศวกรสังคมและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เนื้อหาของโครงการเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ อาทิ กิจกรรมฟ้าประทาน กิจกรรมนาฬิกาชีวิต กิจกรรม “Timeline กระบวนการ” ฝึกปฏิบัติ “การเขียนแผนการสร้างนวัตกรรม” โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.นงนุช หอมเนียม ดร.ชลาลัย วงศ์อารีย์ อ.นฤมล จิตต์หาญ อ.จงกล  ศิริประภา ดร.เชาวลิต สิมสวย ดร.สรรเพชร เพียรจัด ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน ผศ.ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ อ.โยธิน จ่าแท่นทะรังค์ และทีมงานวิศวกรสังคม มรภ.บุรีรัมย์ เป็นวิทยากร ตลอดระยะเวลาทั้ง 3 วัน

ความคิดเห็น