ลงพื้นที่ ประชุมเปิดเวที โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อำเภอบ้านด่าน  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง และผู้นำชุมชนทุกท่านครับ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์

ความคิดเห็น