โครงการ การยกระดับและแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากผลผลอยได้ในกระบวนการผลติไหมพื้นถิ่นด้วยนวัฒกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการส้างธุรกิจชุมชนออนไลน์ยุค 4.0 (Startup community) ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ความคิดเห็น