เข้าร่วมปิดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างปี 2563 -2564

ภายใต้โครงการ“ออมสินยุวพัฒน์ รักษ์ถิ่น”

จัดดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และธนาคารออมสิน

วันที่ 9 มีนาคม 2564

ความคิดเห็น