นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เส้นทางการเรียนรู้สู่ความสำเร็จทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องประชุม BRU complex ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563

ความคิดเห็น