เข้าร่วมครงการสัมมนานักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ในวันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น