โครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น