เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารพื้นถิ่นเพื่อความยั่งยืน “Food stylist for Food Sustainability” จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเแปซิฟิค วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อาคาร 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

 

ความคิดเห็น