วันที่ 5 กันยายน 2563 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์รับผิดชอบหัวข้อดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรือง การบวกลบจํานวนเต็ม วิทยากร : อ.วิชญาพร จันทะนั้น, ผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรือง พื้นที่ผิวและปริมาตร วิทยากร : ผศ.สําคัญ ต่อบรรทัด, ผศ.เฉลิมวุฒิ คําเมือง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรือง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิทยากร : อ.สมภพ กาญจนะ

 

 

ความคิดเห็น