เผยแพร่ผลงานในโครงการสร้างวิศวกรสังคมและนวัตกรสังคมด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองหว้าสามัคคี  ภายใต้โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับการสร้างวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในรายการฟังสบายสไตล์ สวท. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 มีนาคม 2564

วัตถุประสงค์

  1. สร้างอัตลักษณ์ของชุมชนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  2. เสริมสร้างองค์ความรู้ในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร
  3. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์
  4. สร้างวิศวกรสังคมและนวัตกรสังคมที่มีความสามารถในการ บูรณาการศาสตรสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน

ความคิดเห็น