วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสินค้า    แปรรูปสินค้า และการบริหารจัดการสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชนสายสตรีพัฒนา ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563

ความคิดเห็น