อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะทำงานอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงพื้นที่บ้านเจริญสุข หมู่ 1 หมู่ 12 และหมู่ 14 เพื่อรับฟังความต้องการ การพัฒนาชุมชุนท่องเที่ยว CIV ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันภายใต้โครงการยุวชนอาสาของ อว. ร่วมกับโครงการ Creative Build-up ปีที่ 2 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้มีนายสมหวัง ผาสุกใจ ผู้นำชุม และคณะกรรมการชุมชนให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นความต้องการ การพัฒนาชุมชน…27 มกราคม 2564

ความคิดเห็น