1 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแก้ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ในหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ .. โดยมีอาจารย์อนงค์ ทองเรือง เป็นหัวหน้าหลักสูตร

ความคิดเห็น