5 กุมภาพันธ์ 2564 ..นิเทศนักศึกษาออนไลน์  รหัส 60 ฝึกงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา   และฝึกงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี 

ความคิดเห็น