การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.

บริษัท สแตค คอนซัลติ้ง จำกัด

ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ความคิดเห็น