การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.

กรมควบคุมมลพิษ ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม

แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ความคิดเห็น