นำเสนองบประมาณโครงการ Strengthen Laboratory (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหาร) ข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมกิจการอุทยาน​วิทยาศาสตร์ (Science Park) ณ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น