นำเสนอภาคโปสเตอร์ การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอิสานครั้งที่ 8 ในกลุ่มเกษตรและอาหาร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ความคิดเห็น