31มกราคม 2564 นำนักศึกษาในโครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ” ลงพื้นที่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจกระบวนการทำงาน รวมทั้งศึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริบทชุมชน เพื่อวางแผนกำหนดรูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศน์ในลักษณะของการเล่าเรื่อง (story telling) เพื่อประชาสัมพันธ์ ที่กลุ่มสัมมาชีพชุมชนเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านหนองรักษ์ ตำบลสองชั้น มีคุณบานชื่อ ชุมเย็น ประธานกลุ่มฯ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมทั้งนำทีมยุวชนอาสาเยี่ยมชมโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว และเห็ดหลินจือ #ทีมยุวชนอาสาผลิตสื่อวีดิทัศน์#ยุวชาอาสาพาเลาะ

 

ความคิดเห็น