จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ   วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติถ่ายภาพ รายวิชาหลักการถ่ายภาพเบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

ความคิดเห็น