วันที่ 31 มกราคม 2564  ยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ
“การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)  แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ” โดยอาจารย์จงกล ศิริประภา นำทีมนักศึกษายุวชนอาสาลงพื้นที่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจกระบวนการทำงาน รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริบทชุมชน เพื่อวางแผนกำหนดรูปแบบการผลิตสื่อ
วีดิทัศน์ในลักษณะของการเล่าเรื่อง (story telling) เพื่อประชาสัมพันธ์ ที่กลุ่มแปรรูปสมุนไพรสตรีบ้านระกาใต้ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง  ขอบคุณ คุณแม่วัฒนา เหล่าศิลาวัฒน์  เจ้าของตำหรับสมุนไพรสตรีบ้านระกาใต้ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลแก่ทีมยุวชนอาสา

ความคิดเห็น