วันที่ 31 มกราคม 2564   นำทีมนักศึกษายุวชนอาสา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ภายใต้โครงการ
“การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)  แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ” ลงพื้นที่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจกระบวนการทำงาน รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริบทชุมชน เพื่อวางแผนกำหนดรูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศน์ในลักษณะของการเล่าเรื่อง  (story telling) เพื่อประชาสัมพันธ์ ที่บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลสูงเนิน มีสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลชุมชนและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

 

ความคิดเห็น