วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564  ยุวชนอาสา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ภายใต้โครงการ “การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)  แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ” โดยอาจารย์จงกล  ศิริประภา  นำทีมนักศึกษายุวชนอาสาลงพื้นที่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจกระบวนการทำงาน รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริบทชุมชน เพื่อวางแผนกำหนดรูปแบบการผลิตสื่อฅวีดิทัศน์ในลักษณะของการเล่าเรื่อง(story telling) เพื่อประชาสัมพันธ์ ที่บ้านหนองครอบตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง ที่นี่เขามีการการเลี้ยงปลาในกระชังเนื่องจากพื้นที่อยู่ติดแหล่งน้องขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า 400 ไร่ …นอกจากเลี้ยงปลาขายปลาสดแล้ว ยังมีการแปรรูปทำเป็นปลาส้มไร้ก้างอีกด้วย ขอบคุณคุณแม่กนวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหนองครอบ  ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลแก่ทีมยุวชนอาสา

ความคิดเห็น